ការបរិច្ទាគ

ប្រសិនបើ លោកអ្នក​ចង់​បរិច្ចាក​ដល់​អង្គការ​គ​ណ​នេ​យ្យ​ភាព​កម្ពុជា សូម​ប្រើ​ព័ត៌មាន​ខាងក្រោម:

– Bank: Acleda Bank Plc
– Account Name: Accountability Cambodia
– Account Number: 22000225002826