កិច្ចពិភាក្សា​ស្តី​ពី​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​នធើ​ណេត​

ឯកឧត្តម​ លីម​ គី​មយ៉ា​ តំណាង​រាស្រ្ត​មណ្ឌល​កំពង់ធំ​ និង​ឯកឧត្តម​ ហ៊ី​ យឿន​ អគ្គលេខាធិការ​រង​ នៃ​អគ្គលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា​ ពិភាក្សា​ស្តី​ពី​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​នធើ​ណេត​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.