កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយឯកឧត្តម ហ៊ី យឿន

ស្តីពីការចូលរួមប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្ម័គ្រចិត្តតាមអ៊ីនធើណេត