គោលការណ៍របស់ AI

AI គោលការណ៍ការងារ:

  1. ក្នុងនាមជាសមាជិកអ្នកគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សទូទាំងពិភពលោក។ អ្នកមិនផ្តោតតែលើប្រទេសរបស់អ្នកទេ
  2. អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងក្រុមនិងសង្គម (គោរពតាមពាក្យសម្ដីរក្សាពាក្យសន្យារបស់អ្នក )
  3. អ្នកត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកតាមអ៊ិនធឺណិត ដើម្បីបង្ហាញពីភាពសុចរិតរបស់អ្នក
  4. អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការងាររបស់អ្នកហើយគួរតែលាលែងពី AI ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចធ្វើការងារបាន។