ជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង

វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំឡើង​ដោយ​គណនេយ្យ​ភាព​កម្ពុជា​ភាពជា​ដៃគូ​សង្គម​ស៊ីវិល​កម្ពុជា​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជម្លោះ​និង​មូលនិធិ​កូ​មកា​កា​គាំទ្រ​ដោយ​ឯកសារ​កម្ពុជា​។