បេសសកម្មនិងលក្ខណៈសម្បត្តិ

 1. ដោះស្រាយបញ្ហាស្ថាប័ន (ដូចជាបក្ខពួកនិយមអំពើពុករលួយស្ថាប័នទន់ខ្សោយការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលតាមបែបប្រពៃណីការប្រើបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតទាបការអនុវត្តមិនល្អជាដើម) ។
 2. ធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងពីក្រោមឡើងលើ
 3. ធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គម
 4. វិមជ្ឈការ
 5. តំណាងពហុបក្ស
 6. ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
 7. លើកកម្ពស់សង្គមស៊ីវិល
 8. ការបង្កើនការប្រើប្រាស់ចលនាសង្គមដើម្បីទាមទារគណនេយ្យភាពសាធារណៈ
 9. ចូលរួមជាមួយយុវវ័យនៅក្នុងនយោបាយ
 10. ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយ៉ាងទូលំទូលាយ
 11. ផ្តល់អំណាចដល់យុវជនតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល ឃ្លាំមើលការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់។ ផលិតក្រាហ្វិចសមិទ្ធផល។ បណ្តាញជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល លើកទឹកចិត្តការសន្ទនា។