របៀបធ្វើការរបស់យើង

យើងធ្វើការតាមរយៈអ៊ីនធឺណេត, អ៊ីម៉ែល, Skype, ទូរស័ព្ទ, ហ្វេសប៊ុកនិងការជួបផ្ទាល់។