វិទ្យុ

VOA: 

 1. http://www.voacambodia.com/content/report-calculates-major-drain-of-corruption/1869773.html
 2. http://khmer.voanews.com/content/cambodia-student-support-voluntary-income-asset-declaration/3212919.html
 3. http://khmer.voanews.com/content/cambodia-ngo-leaders-begin-declaring-assets/3050182.html
 4. http://www.voacambodia.com/a/civil-society-leaders-to-declare-assets-in-nod-to-t/3214422.html
 5. http://khmer.voanews.com/media/video/students-join-civil-society-todeclare-assetts-to-fight-corruption/3214067.html

RFA:

 1. http://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/NGOs-leaders-to-declare-income-and-asset-02292016061507.html
 2. http://www.rfa.org/khmer/video?v=1_vny20o4p

RFI

 1. http://km.rfi.fr/cambodia/asset-of-nine-organizations-29-02-2016

VOD:

 1. http://vodhotnews.com/20/12/2016/ngos-call-party-leader-release-public-their-wealthy/
 2. http://vodhotnews.com/26/12/2016/lawmaker-annouce-their-wealthy/
 3. http://vodhotnews.com/17/01/2017/ngo-call-for-candidate-for-commune-sangkat-anounce-their-wealthy/

VAYO

 1. http://vayofm.com/news/detail/74530-894897966.html
 2. http://vayofm.com/news/detail/74552-519959926.html
 3. http://vayofm.com/news/detail/75443-657865112.html
 4. http://vayofm.com/news/detail/76499-620389626.html

Phnom Penh Post

 1. https://bit.ly/2SoX5lv
 2. http://www.phnompenhpost.com/national/new-ngo-calls-lawmakers-officials-make-assets-public
 3. http://www.phnompenhpost.com/national/two-politicians-answer-ngo-appeal
 4. http://www.phnompenhpost.com/national/four-more-cnrp-raise-hand-declare-assets
 5. http://www.phnompenhpost.com/national/asset-declarations-still-out