អង្គការគណនេយ្យភាព កម្ពុជា “អគក”

អគក មិនស្វែងរកផលចំណេញជាលក្ខណឯកជន អព្យាក្រឹត្យ មិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ មិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ ។