សកម្មភាពរបស់យើង

យើង​ធ្វើការ​ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល ​វិស័យ​ឯកជន​ ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ ​និង​សង្គម​ស៊ីវិល ​ដើម្បី​ជំរុញ​គណនេយ្យ​ភាព​ទូទាំង​ពិភពលោក ​ពង្រឹង​ស្ថាប័ន ​បង្កើន​សេវា​សាធារណៈ ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ​និង​កាត់បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​។

យើង​ធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យ​និង​អនុវត្ត​គណនេយ្យ​ភាព​តាមរយៈ​ការស្រាវជ្រាវ​និង​ដោយ​ការ​ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​ពីក្រោម​មក​ជាមួយ​ការ​ធ្វើ​កំណែទម្រង់​ពី​ថ្នាក់ទាប​រួម​ជាមួយ​ការ​ភ្ជាប់​បណ្តាញ​ជាមួយ​វិស័យ​សាធារណៈ ​ប្រជាពលរដ្ឋ ​សង្គម​ស៊ីវិល ​និង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​។