សន្និ​សិ​ទស្ដី​ពី​ VIADO​ របស់​មេដឹកនាំ​និង​សិស្ស​និស្សិត​

សន្និ​សិ​ទស្ដី​ពី​ប្រាក់ចំណូល​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​និង​សេចក្តី​ប្រកាស​ទ្រព្យសកម្ម​តាម​អន​ឡា​ញរ​បស់​មេដឹកនាំ​និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ដើម្បី​កែ​លម្អ​។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.