សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ពង្រឹង​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​កម្ពុជា​តាមរយៈ​…

សិក្ខាសាលាស្តីពីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈការលើកកម្ពស់សុចរិតភាពបេក្ខជន
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់មុនពេលបោះឆ្នោត វេលាម៉ោង ៨: ០០ ដល់ម៉ោង ១១: ៤៥ នាទីព្រឹក នាថ្ងៃទី ២៩ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៧ ទីកន្លែងសាលប្រជុំរបស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៏ធនធានយុវជន

ការប្រកាសទ្រព្យសម្បតិ្តដោយស្ម័គ្រចិត្តតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត

សិក្ខាសាលាស្តីពីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈការលើកកម្ពស់សុចរិតភាពបេក្ខជន ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់មុនពេលបោះឆ្នោត វេលាម៉ោង ៨: ០០ ដល់ម៉ោង ១១: ៤៥ នាទីព្រឹក នាថ្ងៃទី ២៩ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៧ ទីកន្លែងសាលប្រជុំរបស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៏ធនធានយុវជន

Posted by Accountability Cambodia on Wednesday, April 5, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.