ជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង

វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំឡើង​ដោយ​គណនេយ្យ​ភាព​កម្ពុជា​ភាពជា​ដៃគូ​សង្គម​ស៊ីវិល​កម្ពុជា​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជម្លោះ​និង​មូលនិធិ​កូ​មកា​កា​គាំទ្រ​ដោយ​ឯកសារ​កម្ពុជា​។

ការ​កសាង​សន្តិភាព​និង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​វិវាទ​ផ្នែក​ទី​ 1

លោកស្រី​ស្រី​សុធា​វី​នាយក​ប្រតិបត្តិ​សម្ព័ន្ធភាព​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ (ACT​) នៅ​ថ្ងៃទី​ 18​ ខែមករា​ឆ្នាំ​ 2016​ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា​