អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាគួរធ្វើ VIADO ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ

អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​កម្ពុជា​គួរ​ធ្វើការ​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​នធឺ​ណេត​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​ (VIADO​) ប្រឆាំង​នឹង​អំពើពុករលួយ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.